Privacyverklaring

I.N.A. Coaching, gevestigd te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

https://inagodrie.nl/
Kwikstaartlaan 49
1826GB Alkmaar
072-5314614


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
I.N.A. Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website (via Google Analytics)
  • Internetbrowser en apparaat type (via Google Analytics)

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
I.N.A. Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • I.N.A. Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
I.N.A. Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I.N.A. Coaching) tussen zit.
I.N.A. Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MijnWebsite van provider YourHosting: Wij slaan de gegevens die wij via contactformulieren van u ontvangen op binnen MS Outlook. Uiteraard is onze website beveiligd met SSL (encryptie) en hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot onze website en mail.

Office2010: Hiermee versturen wij email en delen we documenten.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
I.N.A. Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Potentiele klanten > maximaal 1 jaar > indien een potentiële klant binnen een jaar geen klant wordt verwijderen wij de gegevens.

Financiële gegevens klanten > 7 jaar > het is wettelijk verplicht om deze data 7 jaar op te slaan.

Overige relaties > tot maximaal 1 jaar na laatste contact > deze gegevens slaan we op om overige relaties om direct of indirect contact met hen op te nemen indien noodzakelijk.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
I.N.A. Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


AANSPRAKELIJKHEID
I.N.A. Coaching besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren. Bovendien kan I.N.A. Coaching geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.


ANDERE WEBSITES
De website bevat mogelijk verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. I.N.A. Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de I.N.A. Coaching website. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I.N.A. Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inagodrie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
I.N.A. Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@inagodrie.nl

Schuiven naar boven